Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Adroddiad blynyddol 2013-2014

Canfyddiadau adroddiad blynyddol ein Prif Arolygydd.

Mae ein hadroddiad blynyddol yn amlinellu ein gwaith trwy’r flwyddyn.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'. 

Cofrestru ac ddatgofrestru

 • Cofrestru 466 o wasanaethau newydd
 • Cau neu ddatgofrestru 501 o wasanaethau

Arolygu

 • Cyflawni 4492 o arolygiadau ac ysgrifennu adroddiad ar bob gwasanaeth - mae adroddiadau ar gael yn gyhoeddus ar ein gwefan. Roedd hyn yn cynnwys 284 o arolygiadau ychwanegol mewn ymateb i bryderon gan bobl eraill, sy’n rhagori gan 7% ar ein rhaglen arolygu arfaethedig ar gyfer gwasanaethau a reolir

Gorfodi

 • Cyflwyno 1,303 o hysbysiadau o ddiffyg cydymffurfio i 343 o wasanaethau a gwnaethom nodi fod 57 o wasanaethau yn 'wasanaethau sy'n achosi pryder'.
 • Ar 1 Ebrill 2013, roedd gennym 18 o 'wasanaethau sy’n peri pryder' ar agor a oedd wedi'u nodi yn y flwyddyn flaenorol. Yn ystod 2013-14, gwnaethom nodi fod 57 o wasanaethau pellach yn 'wasanaethau sy’n peri pryder’. Cwblhawyd camau mewn perthynas â 49 o'r gwasanaethau hyn, ac roedd:
 • 24 o wasanaethau wedi cyflawni gwelliant;
 • 13 o wasanaethau naill ai wedi cael eu datgofrestru neu'n gorfod cynnig gwasanaeth cyfyngedig;
  dau wasanaeth wedi derbyn hysbysiad gorfodi;
 • naw gwasanaeth nad oeddent wedi cael eu cofrestru, ac o'r rhain gwnaeth tri gofrestru a chyrraedd cydymffurfiaeth, peidiodd pedwar â gweithredu mwyach, ac yn dilyn archwiliad gwelwyd nad oedd yn rhaid i ddau gofrestru;
 • Cafodd archwiliadau troseddol eu lansio yn achos un gwasanaeth.

Gwasanaeth sy’n peri pryder

 • Ar 31 Mawrth 2014 roedd 26 'gwasanaeth sy’n peri pryder' yn parhau ar agor.

Adroddiadau ar awdurdod lleol

 • Gwnaethom gwblhau gwerthusiad o adrannau gwasanaethau cymdeithasol pob un o'r 22 awdurdod lleol.
 • Gwnaethom barhau i fonitro Gwasanaethau Plant Cyngor Castell-nedd Port Talbot o dan brotocol pryderon difrifol.

Adolygiad cenedlaethol

 • Gwnaethom ymgymryd ag arolygiad cenedlaethol o wasanaethau plant pob awdurdod lleol mewn perthynas â phlant sy'n derbyn gofal.
 • Gwnaethom gynnal adolygiad o gomisiynu, gan gynnwys pum awdurdod lleol.
 • Gwnaethom arolygu’r Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd yng Nghymru (CAFCASS Cymru).

Lawrlwytho dogfennau

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More