Adroddiad blynyddol 2012-2013

Canfyddiadau allweddol adroddiad blynyddol ein Prif Arolygydd.

Mae ein hadroddiad blynyddol yn amlinellu ein gwaith trwy’r flwyddyn yn ogystal â’r cynnydd a wnaed o ran rhoi ein Cynllun Cyfranogi ar waith.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Canfyddiadau allweddol

Cofrestru

Fe wnaethom gofrestru 470 o wasanaethau newydd, gan gynnwys 221 o warchodwyr plant.

Arolygu

Fe wnaethom gynnal 3,990 o arolygiadau ac ysgrifennu adroddiad ar bob gwasanaeth.

Gorfodi

Fe wnaethom gymryd camau gorfodi yn erbyn 43 gwasanaeth a farnwyd yn wasanaethau sy’n peri pryder.

Adroddiadau ar awdurdodau lleol

Fe wnaethom gyhoeddi adroddiadau ar 12 awdurdod lleol yn ogystal ag adroddiad blynyddol ar berfformiad pob un o 22 awdurdod lleol Cymru.

Adolygiadau cenedlaethol

Fe wnaethom gynnal tri adolygiad cenedlaethol gan gynnwys adolygiad o blant sy’n derbyn gofal a swyddogaeth Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Cyd-adolygiadau

Fe wnaethom gynnal dau gyd-adolygiad gyda rheoleiddwyr ac arolygiaethau eraill, gan gynnwys cyd-adolygiad gydag Estyn i’r trefniadau ar gyfer diogelu plant yn Sir Benfro.

Perfformiad gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol

  • Roedd yn amlwg ym mhob awdurdod lleol eu bod yn cynllunio gyda golwg ar wynebu gwasgfa ariannol. Roedd llawer yn ailstrwythuro er mwyn cyflwyno gwasanaethau’n fwy effeithlon ond roedd eu gallu i gyflwyno newidiadau’n ddigon cyflym yn amrywio ac mewn rhai awdurdodau roedd hyn yn gryn her;
  • Roedd gwaith partneriaethol yn digwydd ar lefel gweithredol yn hytrach na strategol ac felly ni fyddai’n debygol o arwain at y newidiadau sylweddol sydd eu hangen er mwyn sicrhau cynaliadwyedd;
  • Bu cynnydd yn nifer y plant sy’n derbyn gofal yn y blynyddoedd diweddar ac roedd hyn wedi parhau mewn rhai awdurdodau lle roedd nifer y plant sy’n derbyn gofal eisoes yn uchel;
  • Roedd llawer o benodiadau newydd wedi digwydd ymhlith cyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol.
 
Lawrlwytho dogfennau