Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Adroddiad Arolygu Gwasanaethau Plant: Castell-nedd Port Talbot

Ein canfyddiadau ac argymhellion ar gyfer gwasanaethau i blant yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Argymhellion

 

Rhoi Cyfeiriad

 • Rhaid parhau i roi cefnogaeth wleidyddol a chorfforaethol gref i wasanaethau plant os yw'r gwelliannau a wnaed yn mynd i gael eu cynnal a'u cyfnerthu.
 • Dylai'r Panel Rhianta Corfforaethol barhau i ganolbwyntio ar sicrhau bod canlyniadau gwell ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal a chefnogi dulliau gwell o gywain barn defnyddwyr gwasanaeth.

Cyflenwi Gwasanaethau Cymdeithasol

 • Rhaid i strategaeth y gweithlu gynnwys amcanion tymor hir a thymor canolig ar gyfer recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol. Dylid adolygu'r trefniadau ar gyfer dirprwy reolwyr tîm a gweithwyr cymdeithasol ymgynghorol i sicrhau bod eu capasiti i gyflawni eu dyletswyddau'n gyson ar draws y gwasanaeth.
 • Dylid monitro llwythi achosion yn barhaus i sicrhau bod digon o gapasiti gan weithwyr i ymgymryd â gwaith uniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc, a'u teuluoedd.
 • Dylid gofalu bod rhaglenni arweinyddiaeth a datblygiad ar gael i adeiladu cydnerthedd o fewn y tîm rheoli gweithredol, ac mae angen cefnogaeth barhaus i ddatblygu'r tîm adolygu annibynnol.
 • Dylid rhoi blaenoriaeth i roi cynllun gweithredu Cyfranogiad ac Ymgysylltu ar waith.
 • Rhaid i'r fframwaith sicrhau ansawdd gael ei gyflwyno'n systemataidd ledled y gwasanaeth. Dylid adolygu ansawdd yr oruchwyliaeth i sicrhau bod yna ddull cyson sy'n batrwm o broses sicrhau ansawdd effeithiol ar y rheng flaen.
 • Dylid monitro'r gwasanaeth cwynion yn gyson i sicrhau bod digon o adnoddau a chapasiti ar gael er mwyn ei reoli'n effeithiol. Yn sefydliadol, dylid dysgu'n well oddi wrth gwynion er mwyn gwella ansawdd gwasanaethau.
   

Llunio Gwasanaethau

 • Dylid adolygu'r strategaeth ar gyfer plant sy'n derbyn gofal i sicrhau bod gwasanaethau'n canolbwyntio ar les emosiynol ac y llwyddir i gyflawni'r canlyniadau gorau ar gyfer y plant a phobl ifanc hynny sydd mewn gofal tymor hir.
 • Mae angen mwy o gydweithio rhwng asiantaethau er mwyn cytuno ar drothwyau ar draws y  gwasanaeth, yn enwedig ynghylch gwneud penderfyniadau ar ddwysáu neu leihau trefniadau.
 • Dylid adolygu’r Strategaeth Cymorth i Deuluoedd i sicrhau bod eglurder ynghylch cymhwysedd ac integreiddio gwell rhwng y gwasanaethau cymorth ar draws y dull haenog o ddiwallu anghenion. Dylid cynnwys hefyd drefniadau i gefnogi teuluoedd i ymwneud â gwasanaethau ataliol cynnar.

Rheoli Asesiadau Gofal

 • Dylid cynyddu effeithiolrwydd y trefniadau sy'n sicrhau bod anghenion plant a phobl ifanc yn cael eu hasesu os yw pryderon am eu lles yn cael eu hailadrodd.
 • Dylai'r grŵp amlasiantaeth ar gyfer adolygu gan gymheiriaid ystyried tueddiadau o ran galw ar gyfer gwasanaethau ataliol a monitro’r trothwyon ar gyfer y gwasanaethau hyn, eu heffeithiolrwydd, a'r nifer sy'n eu derbyn.
 • Dylid darparu hyfforddiant asesu risg ar gyfer gweithwyr cymorth sydd heb gymhwyso, a dylai'r gwaith o hyrwyddo cysondeb ym maes rheoli risg gadw ffocws clir.
 • Mae angen rhagor o welliant yn ansawdd y cynllunio gofal, a mwy o bwyslais yn benodol ar drefniadau sefydlog ar gyfer y rheiny mewn gofal tymor hir.

Lawrlwytho dogfennau

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More