Adroddiad am arolygiad gwasanaethau plant yn Rhondda Cynon Taf

Rhydd yr adroddiad hwn fanylion canfyddiadau ein harolygiad o wasanaethau plant yn Rhondda Cynon Taf.

Cytunodd Rhondda Cynon Taf ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ar nifer o feysydd ar gyfer yr arolygiad hwn o wasanaethau plant. Gwnaed hyn ar sail nifer o adroddiadau allweddol, sef adroddiad blynyddol  2011/12 Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol, adolygiad blynyddol a gwerthusiad AGGCC o berfformiad Rhondda Cynon Taf am 2011/12, a hefyd arolygiad a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2012 ar gyfer Adolygiad Cenedlaethol AGGCC o Ganlyniadau i Blant mewn Angen a Phlant sy’n Derbyn Gofal.

Cynhaliwyd trafodaethau hefyd rhwng y ddwy asiantaeth, a nodwyd pedwar maes allweddol i’w harolygu:

  • Effaith ac effeithiolrwydd gwasanaethau ataliol ac ymyrryd yn gynnar
  • Deall goblygiadau niferoedd uchel y plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant (CPR) a’r plant hynny sy’n derbyn gofal (LAC) gan yr awdurdod lleol
  • Gwaith y Timau Anabledd Plant (TAP)
  • Materion gweithlu a gallu ar draws gwasanaethau rheng flaen

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi manylion ein canfyddiadau.

 
Lawrlwytho dogfennau