Adolygiad cenedlaethol o ofal cartref yng Nghymru

Fenyw yn y gegin gyda’i gofalwr yn baratoi bwyd

Gwnaethom adolygu gwasanaethau gofal cartref i ystyried ble mae gofal cartref yn gweithio'n dda a ble mae angen gwelliannau.

Yr hyn yr oedd yr adolygiad yn edrych arno

Roedd yr adolygiad yn edrych yn bennaf ar y gofal a ddarperir gan ddarparwyr gofal cartref annibynnol. Roedd yn ystyried y canlynol:

  • Sut mae gwasanaethau gofal cartref yn cael eu 'comisiynu' a'u prynu gan gynghorau a byrddau iechyd lleol
  • Sut mae asiantaethau yn trefnu'r gofal a ddarperir
  • Ansawdd y gofal mae pobl yn ei dderbyn
  • Effaith ar y gweithlu, eu tâl ac amodau, a'r heriau maen nhw'n eu hwynebu fel gweithwyr gofal cartref
  • Y systemau sicrhau ansawdd sydd ar waith

Roeddem am ddeall beth sy'n gweithio'n dda a ble y dylid gwella trefniadau.

Yr hyn y byddwn yn ei wneud

Fel rhan o'r adolygiad, gwnaethom:

  • Gynnal arolygon cenedlaethol o bobl sy'n derbyn gwasanaethau gofal cartref, yn gweithio mewn gwasanaethau, yn darparu gwasanaethau, ac yn comisiynu gwasanaethau
  • Cynnal cyfres o weithdai i drafod y canfyddiadau
  • Cynnal arolygiadau o sampl o asiantaethau gofal
  • Adolygu'r trefniadau mewn nifer fach o gynghorau/byrddau iechyd lle roedd dulliau gwahanol yn cael eu defnyddio
  • Ystyried ymchwil ac astudiaethau blaenorol yng Nghymru a ledled y DU

Yr hyn y byddwn yn ei wneud gyda'r canfyddiadau

Byddwn yn rhoi cyngor i'r rhai hynny sy'n comisiynu neu'n darparu gwasanaethau yn seiliedig ar ein canfyddiadau. Byddwn hefyd yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar reoleiddio gofal cartref yn y dyfodol.

Rydym wedi cyhoeddi adroddiad trosolwg cenedlaethol a chwe adroddiad arolygu ar gyfer awdurdodau lleol Sir Gaerfyrddin, Wrecsam, Caerdydd, Sir Ddinbych, Sir Fynwy ac Abertawe.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

 
Lawrlwytho dogfennau