Adolygiad cenedlaethol o gartrefi gofal plant

Rydym yn edrych ar ba mor dda mae plant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi yng Nghymru.

Bydd ein hadolygiad yn cael ei gwblhau erbyn 31 Mawrth 2019.  Yn ogystal, byddwn hefyd yn disgrifio'r farchnad gofal preswyl ar gyfer plant yng Nghymru. Mae'r adolygiad yn rhan o'n blaenoriaethau strategol sydd wedi'i osod gan ein Prif Arolygydd.

Yn ei Chynllun Strategol 2017–20, gosododd y Prif Arolygydd Gillian Baranski bedair blaenoriaeth strategol:

 1. Darparu gwasanaeth o ansawdd uchel yn barhaus
 2. Bod yn fedrus iawn, yn alluog ac yn ymatebol
 3. Bod yn llais arbenigol i yrru a  dylanwadu ar welliant
 4. Gweithredu deddfwriaeth yn effeithiol

Fel rhan o Flaenoriaeth 3, byddwn yn cynnal adolygiad o ansawdd gofal mewn cartrefi gofal plant erbyn 31 Mawrth 2019.

Nod

Ein nod yw:

 • edrych ar ba mor dda mae cartrefi gofal plant yn hyrwyddo llesiant plant a phobl ifanc ac yn eu helpu i gyflawni canlyniadau da
 • disgrifio'r farchnad gyfredol ar gyfer cartrefi gofal plant yng Nghymru
 • sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc yn cael eu cynrychioli
 • darparu dealltwriaeth o'r heriau sy'n wynebu'r sector cartrefi gofal plant
 • bod pobl a sefydliadau yr ydym yn gweithio gyda nhw’n teimlo eu bod yn gydberchnogion ar yr adroddiad er mwyn inni gydweithio gyda’n gilydd.

Yr hyn y byddwn yn ei wneud

 • Cynnal digwyddiadau ar gyfer rhanddeiliaid yn ystod mis Gorffennaf 2018
 • Gofyn i ddarparwyr gwblhau dogfen hunanwerthuso erbyn mis Awst 2018
 • Ar gyfer y gwasanaethau hynny y byddwn yn eu harolygu yn ystod mis Medi 2018–19 byddwn yn arolygu yn erbyn y fframwaith rheoleiddiol safonol yn ogystal â chwestiynau penodol sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau

Rydym hefyd yn ystyried sefydlu grŵp lle byddwn yn siarad â phlant a phobl ifanc er mwyn casglu eu syniadau a'u hadborth.