• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 10 Hydref 2018
  • Newyddion

Sut rydym yn arolygu gwasanaethau sydd wedi'u cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

Rydym yn datblygu ac yn treialu ein fframwaith arolygu newydd.

Er mwyn sicrhau bod ein dull yn addas at y diben, byddwn yn profi'r fframwaith newydd drwy gynllun peilot bach yn ystod yr hydref.

Pa wasanaethau fydd dan sylw?

Dim ond gwasanaethau sydd wedi'u cofrestru o dan Ddeddf 2016 a dim ond y rhai sydd i fod i gael arolygiad llawn yn ystod y cyfnod hwn fydd yn rhan o'r cynllun peilot.

Os caiff eich gwasanaeth ei ddewis i fod yn rhan o'r cynllun peilot, bydd eich arolygydd yn rhoi gwybod i chi am hyn. 

Beth fydd yn wahanol am yr arolygiadau hyn?

Mae'r fframwaith arolygu newydd yn cyd-fynd â Deddf 2016, y rheoliadau o dan y Ddeddf, y canllawiau statudol cysylltiedig a fframwaith canlyniadau cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Mae'n nodi'r prif lwybrau ymholi ar gyfer arolygwyr er mwyn sicrhau ffocws penodol i arolygiad ac yn nodi ffynonellau tystiolaeth o 'sut beth yw da'.

Ni ddylai darparwyr sylwi ar unrhyw wahaniaeth i'r broses arolygu; fodd bynnag, bydd darparwyr yn sylwi ar newid i'n hadroddiadau arolygu, sy'n cael eu haddasu at ddibenion y cynllun peilot yn unig. Bydd arolygwyr yn rhoi rhagor o wybodaeth am yr hyn i'w ddisgwyl i'r darparwyr hynny sy'n rhan o'r cynllun peilot.

Mae rhagor o wybodaeth am ein harolygiadau o wasanaethau sydd wedi'u cofrestru o dan Ddeddf 2016 ar gael yn ein Cod Ymarfer.

Cwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch cssiw.riscact@llyw.cymru