• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 25 Gorffennaf 2018
  • Newyddion

Gofal da, ond mynediad anghyson at wasanaethau camddefnyddio sylweddau ledled Cymru, dywed arolygiaethau

Heddiw, rydym ni ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad ar y cyd yn dilyn eu hadolygiad diweddar o wasanaethau camddefnyddio sylweddau yng Nghymru.

Canfyddiadau

Ar y cyfan, canfu AGIC a ni fod pobl yn derbyn gofal da gan staff gofalgar a brwdfrydig ond bod y mynediad at wasanaethau yn gyfyngedig mewn ardaloedd gwledig ac yn gyffredinol anghyson ledled Cymru. Yn benodol, roedd pobl yn ei chael hi'n anodd cael y driniaeth yr oedd ei hangen arnynt gan wasanaethau rhagnodi amnewidion (e.e. methadon), dadwenwyno, adsefydlu a chwnsela oherwydd bod amseroedd aros hir a phrinder capasiti mewn gwasanaethau. 

Yn ogystal, roedd yr adolygiad yn nodi gwendidau o ran goruchwylio a rheoleiddio yn ymwneud ag ansawdd a diogelwch gwasanaethau. O ganlyniad, efallai na fydd Byrddau Cynllunio Ardal yn gallu nodi, monitro a gweithredu'n gyflym ar themâu a materion sy'n dod i'r amlwg ar draws yr holl wasanaethau er mwyn amddiffyn diogelwch pobl. Mae angen i Lywodraeth Cymru a'r Byrddau Cynllunio Ardal ailystyried y ffordd maent yn ceisio sicrwydd ynghylch perfformiad gwasanaethau. 

Er bod peth cynnydd wedi'i wneud, mae llawer o'r materion a nodwyd yn yr adroddiad hwn yn debyg i'r rheiny y gwnaeth AGIC eu nodi yn ei hadroddiad blaenorol ar gamddefnyddio sylweddau yn 2012. 

Mae AGIC ac AGC wedi gwneud 34 o argymhellion i'r Byrddau Cynllunio Ardal a/neu Llywodraeth Cymru eu hystyried.