• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 31 Mai 2018
  • Newyddion

Ymgynghoriad ar gwasanaethau Maethu, gwasanaethau Lleoli Oedolion a gwasanaethau Eirioli

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn am eich barn ar reoleiddio mathau penodol o wasanaethau eirioli, fel rhan o gam 3 y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

Mae'r Ddeddf yn sefydlu system newydd ar gyfer rheoleiddio ac arolygu gofal cymdeithasol sy'n amddiffyn hawliau dinasyddion Cymru i gael gofal a chymorth diogel, priodol, gydag urddas.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar welliannau i’r ffordd y rheoleiddir gwasanaethau maethu, gwasanaethau lleoli oedolion ac, am y tro cyntaf, gwasanaethau eirioli mewn perthynas ag eiriolaeth statudol i blant.

Sut i ymateb

I gael rhagor o fanylion gweler dolenni gwefan Llywodraeth Cymru isod:

Mae Llywodraeth Cymru yn trefnu sesiynau gwybodaeth i gynorthwyo’r ymgynghoriadau hyn:

  • Wrecsam, dydd Llun 16 Gorffennaf 2018
  • Caerdydd, dydd Iau 19 Gorffennaf 2018

Er mwyn bod yn bresennol, cysylltwch â RISCAct2016@llyw.cymru. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig ac yn dibynnu ar argaeledd.

Y dyddiad cau

Mae'r ymgynghoriadau yn dod i ben ddydd Iau 16 Awst 2018.